< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រឿង តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ? (Who Painted the Sky?)


7-14 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក, សៀវភៅរូបភាពធំ, បោះពុម្ភ សម្ភារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)
– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ
– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)
សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)
– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រ
សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)
– ទំហំA4
– ខ្មៅស
សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)
– ទំហំA4
– ពណ៌
ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)
– មានសំឡេងអានរឿង