ធនធានទាំងអស់

ល្បែងបង្កើតបន្ទះភីហ្សាតាមចំនួនលេខ-៤ភីហ្សា_C_B

ល្បែងបង្កើតបន្ទះភីហ្សាតាមចំនួនលេខ-៦ភីហ្សា_C_B

ល្បែងបង្កើតបន្ទះភីហ្សាតាមចំនួនលេខ-៨ភីហ្សា_C_B

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនប្រាំរវាងរូបទាំងពីរ