< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបង្កើតបន្ទះភីហ្សាតាមចំនួនលេខ-៤ភីហ្សា_C_B


10-20 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត