ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង តើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វី? (ណែនាំការរាំ)

បទចម្រៀង តើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វី? 1, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកនិពន្ធ ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកនិពន្ធ អ្នកនិពន្ធ ។ 2, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងថត ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងថត ជាជាងថត ។ 3, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងគំនូរ ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងគំនូ ជាងគំនូរ ។ 4, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកជំនួញ ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកជំនួញ អ្នកជំនួញ។ 5, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកចម្រៀង ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា​​​​ អ្នកចម្រៀង អ្នកចម្រៀង។

ល្បែងច្របល់គ្នា និងផ្គុំរូបភាព

សកម្មភាព ៖ ល្បែងច្របល់កាត និងផ្គុំកាតរូបភាពចិត្តចលភាព បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។ សិក្សាសង្គម​ បំណិនទំនាក់ទំនង(បំណិនរស់នៅក្នុងសង្គម និងទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយមនុស្សជុំវិញ) គោលបំណង ៖ (ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីរបៀបធ្វើចលនាតាមបែបទម្រង់ផ្សេងៗ ដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬ ការលេងល្បែងផ្សេងៗ។ (សិក្សាសង្គម​) ប្រាប់ពីការងារងាយៗមួយចំនួន ដូចជាការឱ្យចំណីសត្វ ស្រោចដំណាំបោសសម្អាតការងារផ្ទះបាយ គ្រូពេទ្យ ជាងឈើ ជាដើម។កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ បោះពុម្ភកាតរូបភាពការងារ បន្ទាប់មកអ៊ុតកាត កាត់កាតរូបភាពការងារតូចៗរូបភាពការងារទាំងមូល។ ការរៀបចំ ៖  ចែក១ក្រុមកាតមួយឈុតមាន ៦រូបភាពការងារ បន្ទាប់មកច្របល់កាតរូបភាពការងារចូលគ្នាទាំងអស់។ ត្រូវបោះពុម្ភរូបភាពទាំងមូលបិទលើក្តាខៀន និងកាតសម្រាប់បង្ហាញឱ្យក្មេងៗមើលនៅពេលដែលអ្នកពន្យល់ពីរបៀបលេង។ សេក្ដីណែនាំ៖  បិទរូបភាពការងារនៅលើក្តាខៀនក្នុងថ្នាក់រៀនសិន។ បន្ទាប់ត្រូវពន្យល់ច្បាប់លេងឱ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន​ ។  ចែកក្មេងៗជាក្រុមដែលមានចំនួនទៅតាមការកំណត់របស់អ្នក។  ឱ្យក្មេងទាំងអស់អង្គុយជារវង្វង់ ។ ចែកកាតរូបភាពក្នុង ១ក្រុមទទួលបាន ១ឈុតមានរូបភាពមនុស្ស ៦នាក់ ។  ចាត់តាំងក្មេងម្នាក់ក្នុងក្រុមនៃក្រុមនីមួយៗឱ្យច្របល់កាតរូបភាពមនុស្សទាំងនោះដោយផ្កាប់រូបភាពចុះក្រោម ហើយដាក់ចំកណ្តាលវង់។ ប្រាប់ក្មេងក្នុងក្រុមដែលនៅសល់ទាំងអស់ត្រូវបិទភ្នែកជៀសវាងមើលឃើញកាតទាំងនោះ។  ជ្រើសរើសក្មេងណាម្នាក់ថ្មីទៀត ឬ […]

ល្បែងគូរភ្ជាប់ឧបករណ៍ (អ្នកធ្វើអំបិល និងជាថតរូប)

បទចម្រៀង តើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វី?

★មានវីដេអូការណែនាំការច្រៀងនៅទីនេះ បទចម្រៀង តើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វី? 1, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកនិពន្ធ ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកនិពន្ធ អ្នកនិពន្ធ ។ 2, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងថត ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងថត ជាជាងថត ។ 3, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងគំនូរ ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា ជាងគំនូ ជាងគំនូរ ។ 4, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកជំនួញ ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកជំនួញ អ្នកជំនួញ។ 5, ពេលអ្នករៀនចប់ ចង់ក្លាយជាអ្វី ? ខ្ញុំចង់ក្លាយជា អ្នកចម្រៀង ពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំចង់ក្លាយជា​​​​ អ្នកចម្រៀង […]