ធនធានទាំងអស់

ស្រដៀវ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ស្គរសម្ភោរ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ស្គរយីកេ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ស្គរឆៃយ៉ាំ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

ទ្រសោ (ព៌ណ/ខ្មៅស)

រូបភាពឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទាំងអស់ (ពណ៌)

រូបភាពឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទាំងអស់ (សខ្មៅ)

គូសភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្លេងទៅនឹងសម្ភារភ្លេង