ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូរគំនូរផុស_a_b

បទចម្រៀង ដៃជើងឆ្វេងស្តាំមានម្រាមប្រាំ