ធនធានទាំងអស់

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B

ល្បែងកាត់បិទសត្វ និងរុក្ខជាតិ_C_B