ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង មកទីនេះ

បទចម្រៀង មកទីនេះ / Come and Play 1. មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា ១ និង ១ គឺជាសត្វគោ ‹ម៉› 2. មកទីនេះ លេងងជាមួយគ្នា មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា ២ និង ២ គឺជាសត្វក្តាម ‹កាត់ៗ› 3. មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា ៣ និង ៣ គឺជាសត្វឆ្មា ‹ម៉េវ› 4. មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នាជា ៤ និង ៤ គឺជាសត្វពីងពាង ‹ខ្ជុកៗ› 5. មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា មកទីនេះ លេងជាមួយគ្នា ៥ និង ៥ យើងដាក់ដៃលើភ្លៅ។ […]