ធនធានទាំងអស់

ផ្គុំផ្នែករាងកាយនិងផាត់ពណ៌ (ប្រុសនិងស្រី)

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B