< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង តើអ្នកពូកែអ្វី?


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង តើអ្នកពូកែខាងអ្វី?

1. តើអ្នកអាចផាត់ពណ៍បានទេ?
តើអ្នកអាចគូររូបបានទេ?
តើអ្នកអាចអានបានទេ?
តើអ្នកអាចសរសេរបានទេ?
តើអ្នកអាចរាំបានទេ?
តើអ្នកអាចបង្វិលខ្លួនបានទេ?
ប្រាប់បានទេ អ្នកពូកែខាងអ្វី?

2. តើអ្នកអាចរាប់ ឬបូកលេខបានទេ?
តើអ្នកអាចច្រៀងបានទេ?
តើអ្នកលេងហ្គីតាបានទេ?
តើអ្នកអាចសម្ដែងដូចជាតារាភាពយន្តបានទេ?
តើអ្នកអាចទាត់បាល់បានទេ?
ប្រាប់បានទេ អ្នកពូកែខាងអ្វី?