< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ខូអាឡា


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

1. ក្រញាំធំ ត្រចៀកធំ និងច្រមុះធំ
ក្រញាំធំ ត្រចៀកធំ និងច្រមុះធំ
ក្រញាំធំ ត្រចៀកធំ និងច្រមុះធំ
ខ្ញុំជាសត្វ ខូអាឡាពណ៌ប្រផេះ។

2. ដឹកកូនរបស់ខ្ញុំក្នុងកាបូប
ដឹកកូនរបស់ខ្ញុំក្នុងកាបូប
ដឹកកូនរបស់ខ្ញុំក្នុងកាបូប
ខ្ញុំចាស់ហើយពណ៌ប្រផេះ។

3. ខ្ញុំចូលចិត្តឡើងដើម ប្រេងខ្យល់
ខ្ញុំចូលចិត្តឡើងដើម ប្រេងខ្យល់
ខ្ញុំចូលចិត្តឡើងដើម ប្រេងខ្យល់
ខ្ញុំចូលចិត្តញុាំស្លឹកវា។

4. គេង ១៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
គេង ១៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
គេង ១៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
នឹងភ្ញាក់នៅ ពេលយប់។