< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន (I Can Sing A Rainbow)

【ភាសាខ្មែរ】
រ៉េត អ៊ែន យ៉ែឡូ អ៊ែន ភីង អ៊ែន គ្រីន
(ន័យ៖ ក្រហមនិងលឿងនិងផ្កាឈូកនិងបៃតង)
ភប់ភល អ៊ែន អរ៉េនស្ស អ៊ែន ប្លូ
(ន័យ៖ ខៀវស្វាយនិងទឹកក្រូចនិងខៀវ)
អាយ ខេន សុីង អឹ រ៉ែនបូ
(ន័យ៖ ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន)
សុីង អឹ រ៉ែនបូ (x2) ហ្វ័រ យូ
(ន័យ៖ ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន សម្រាប់អ្នក)

【ភាសាអង់គ្លេស】
Red and yellow and pink and green
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow
Sing a rainbow (x2) for you