< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង គោមួយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

1-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត

បទចំរៀង គោមួយ (A Cow)

គោមួយព្រួយចិន្តា

ដើរឯការកអាហារឆី

ស្រាប់តែទៅជួបស្មៅខ្ចី

អរពេកក្រៃឆីជាអាហារ​ (២ដង) ។