ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង គោមួយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចំរៀង គោមួយ (A Cow) គោមួយព្រួយចិន្តា ដើរឯការកអាហារឆី ស្រាប់តែទៅជួបស្មៅខ្ចី អរពេកក្រៃឆីជាអាហារ​ (២ដង) ។

បទចម្រៀង ក្រចកត្រូវកាត់អោយខ្លី

បទចម្រៀង កូនមាន់តឿ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង គោមួយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចំរៀង គោមួយ (A Cow) គោមួយព្រួយចិន្តា ដើរឯការកអាហារឆី ស្រាប់តែទៅជួបស្មៅខ្ចី អរពេកក្រៃឆីជាអាហារ​ (២ដង) ។

បទចម្រៀង ក្រចកត្រូវកាត់អោយខ្លី

បទចម្រៀង កូនមាន់តឿ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ