ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសភ្ជាប់អ្វីមានជីវិត_C_B

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B