ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រូបរាង

បទចម្រៀង រូបរាង (Shape song)

ល្បែងកាត់តាមទម្រង់ធរណីមាត្រ