< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រូបរាង


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
 • បុរេគណិត បុរេគណិត

បទចម្រៀង រូបរាង (Shape song)

 1. រង្វង់មូល ត្រីកោណ ការ៉េ បេះដូង (២​ ដង)
  តើឃើញរង្វង់មូលទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)
  តើអ្នកឃើញត្រីកោណទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)

 2. រង្វង់មូល ត្រីកោណ ការ៉េ បេះដូង (២​ ដង)
  តើអ្នកឃើញការ៉េទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)
  តើអ្នកឃើញបេះដូងទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)

 3. មូលទ្រវែង ចតុកោណកែង ចតុកោណស្មើ នឹងផ្កាយ (២​ ដង)
  ឃើញមូលទ្រវែងទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)
  ឃើញចតុកោណកែងទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)

 4. មូលទ្រវែង ចតុកោណកែង ចតុកោណស្មើ នឹងផ្កាយ (២​ ដង)
  ឃើញចតុកោណស្មើទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)
  តើអ្នកឃើញផ្កាយទេ? បាទ/​ចាស​ ខ្ញុំឃើញ! (២​ ដង)