ធនធានទាំងអស់

ល្បែងបត់ក្រដាស (កាបូបលោកគ្រូពេទ្យ)

ល្បែងគូសភ្ជាប់អ្វីមានជីវិត_C_B