< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

កាបូបចាននំខេក

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, ខ្សែ, កាវ, ចាន, ប៊ិកហ្វឺត, ក្រដាប់កឹប
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម