< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? / What will you be?

១. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?
ជាមួយម្រាមដៃមួយ យើងជាអ្វី ? ចាក់ ចាក់ ចាក់ ខ្ញុំក្លាយជាគ្រូពេទ្យ។

២. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?
ជាមួយម្រាមដៃពីរ យើងជាអ្វី ? កាត់ កាត់ កាត់ ខ្ញុំក្លាយជាជាងកាត់សក់។

៣. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?
ជាមួយម្រាមដៃបី យើងជាអ្វី ? ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ខ្ញុំក្លាយជាមេចុងភៅ។

៤. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?
ជាមួយម្រាមដៃបួន យើងជាអ្វី ? គោរព គោរព គោរព ខ្ញុំក្លាយជាប៉ូលីស។

៥. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?
ជាមួយម្រាមដៃប្រាំ យើងជាអ្វី ? ទះ ទះ ទះ ខ្ញុំក្លាយជាអ្នកលេងស្គរ។