ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី?

បទចម្រៀង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? / What will you be? ១. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ជាមួយម្រាមដៃមួយ យើងជាអ្វី ? ចាក់ ចាក់ ចាក់ ខ្ញុំក្លាយជាគ្រូពេទ្យ។ ២. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ជាមួយម្រាមដៃពីរ យើងជាអ្វី ? កាត់ កាត់ កាត់ ខ្ញុំក្លាយជាជាងកាត់សក់។ ៣. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ជាមួយម្រាមដៃបី យើងជាអ្វី ? ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ខ្ញុំក្លាយជាមេចុងភៅ។ ៤. ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ពេលធំឡើង អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី? ជាមួយម្រាមដៃបួន យើងជាអ្វី ? គោរព គោរព គោរព ខ្ញុំក្លាយជាប៉ូលីស។ […]