< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង បិសាចចម្លែកតូចៗ


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង បីសាចតូចៗ

បិសាចតូចៗ វានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ហើយវាអាចចូល ក្នុងខ្លួនយើង បានគ្រប់ពេល ។

បិសាចតូចៗនោះវាពិត ជាអាក្រក់ណាស់់
ហើយយើងមិនអាច មើលវាដោយ ភ្នែកទទេឃើញទេ ។

គេហៅបិសាចតូចៗនោះ ថាមេរោគ
បើអ្នកមិនចង់អោយមេរោគ ចូលក្នុងខ្លួនទេ អ្នកត្រូវតែមានអនាម័យ ។

ជាពិសេសមុនពេលញ៉ាំអ្វី ត្រូវលាងសម្អាតដៃនឹងសាប៊ូ
ជាពិសេសមុនពេលញ៉ាំអ្វី ត្រូវលាងសម្អាតដៃនឹងសាប៊ូ ។