< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន (ល្បែងសកម្មភាព)


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀង ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន (I Can Sing A Rainbow)

【ភាសាខ្មែរ】
រ៉េត អ៊ែន យ៉ែឡូ អ៊ែន ភីង អ៊ែន គ្រីន
(ន័យ៖ ក្រហមនិងលឿងនិងផ្កាឈូកនិងបៃតង)
ភប់ភល អ៊ែន អរ៉េនស្ស អ៊ែន ប្លូ
(ន័យ៖ ខៀវស្វាយនិងទឹកក្រូចនិងខៀវ)
អាយ ខេន សុីង អឹ រ៉ែនបូ
(ន័យ៖ ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន)
សុីង អឹ រ៉ែនបូ (x2) ហ្វ័រ យូ
(ន័យ៖ ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន សម្រាប់អ្នក)

【ភាសាអង់គ្លេស】
Red and yellow and pink and green
Purple and orange and blue
I can sing a rainbow
Sing a rainbow (x2) for you