< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀង ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន_I Can Sing A Rainbow (English)

Red and yellow and pink and green

(ពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង ពណ៌ផ្កាឈូក បែតង)

Purple and orange and blue

(ស្វាយ ទឹកក្រូច និងពណ៌ខៀវស្វាយ)

I can sing a rainbow 

(ខ្ញុំអាចច្រៀងបទឥន្ទធនូបាន)

Sing a rainbow

(ច្រៀងបទឥន្ទធនូ)

Sing a rainbow for you

(ច្រៀងបទឥន្ទធនូ សម្រាប់អ្នក)