< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រង្វិលជុំទឹកភ្លៀង


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង រង្វិលជុំទឹកភ្លៀង / Rain Cycle Song

1. ព្រះអាទិត្យ ហួតទឹក ឡើងលើមេឃ ឡើងលើមេឃ ឡើងលើមេឃ ព្រះអាទិត្យ ហួតទឹក ឡើងលើមេឃ ឡើងលើមេឃ ឡើងលើមេឃ។
2. ខ្យល់ត្រជាក់លើមេឃ ធ្វើអោយ ទឹកក្លាយទៅ ជាពពក ខ្យល់ត្រជាក់លើមេឃ ធ្វើអោយ ទឹកក្លាយទៅ ជាពពក។
3. ពពកឡើងធ្ងន់ហើយ ចាប់ផ្តើមភ្លៀង ចាប់ផ្តើមភ្លៀង ចាប់ផ្តើមភ្លៀង ពពកឡើងធ្ងន់ហើយ ចាប់ផ្តើមភ្លៀង ចាប់ផ្តើមភ្លៀង ចាប់ផ្តើមភ្លៀង ភ្លៀងមកហើយ។