< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ពេលសប្បាយ


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ពេលសប្បាយ / If You Are Happy And You Know It Song

១. ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះដៃ (ទះដៃ ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះដៃ (ទះដៃ ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះដៃ យើងទះដៃ
មិត្តរាល់គ្នា បើមិនសប្បាយ ក៏ត្រូវទះដៃ (ទះដៃ ២ ដង) ។

២. ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះស្មា (ទះស្មា ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះស្មា (ទះស្មា ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះស្មា យើងទះស្មា
មិត្តរាល់គ្នា បើមិនសប្បាយ ក៏ត្រូវទះស្មា (ទះស្មា ២ ដង) ។

៣. ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះភ្លៅ (ទះភ្លៅ ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះភ្លៅ (ទះភ្លៅ ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះភ្លៅ យើងទះភ្លៅ
មិត្តរាល់គ្នា បើមិនសប្បាយ ក៏ត្រូវទះភ្លៅ (ទះភ្លៅ ២ ដង) ។

៤. ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះក្បាល (ទះក្បាល ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះក្បាល (ទះក្បាល ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវទះក្បាល យើងទះក្បាល
មិត្តរាល់គ្នា បើមិនសប្បាយ ក៏ត្រូវទះក្បាល (ទះក្បាល ២ ដង) ។

៥. ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវគោះជើង (គោះជើង ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវគោះជើង (គោះជើង ២ ដង)
ពេលសប្បាយ ពេលយើងរីករាយ យើងត្រូវគោះជើង យើងគោះជើង
មិត្តរាល់គ្នា បើមិនសប្បាយ ក៏ត្រូវគោះជើង (គោះជើង ២ ដង) ។