< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

Hello Song (បទចម្រៀង សួស្តី)


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

Hello Song / បទចម្រៀង សួស្តី

1. Hello hello, how are you? I am fine, thank you.
Hello hello, how are you? I am fine, thank you.

2. Hello hello, what’s your name? My name is __________.
Hello hello, what’s your name? My name is __________.

3. Goodbye, goodbye, see you soon. Goodbye, goodbye, see you soon.
Goodbye, goodbye, see you soon. Goodbye, see you soon.