< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងដើរវង្វេង-កម្ពុជា


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
កម្រិត ៥
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ