ធនធានទាំងអស់

រឿង មើមឆៃថាវដ៏ធំ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

វភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)