ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ល្បែងផ្គូផ្គងសម្លៀកបំពាក់

ល្បែងគូរភ្ជាប់សម្លៀកបំពាក់