ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ល្បែងតម្រង់ជួរ

និងសាច់ដុំធំ)។បុរេគណិតរង្វាស់រង្វាល់ (បញ្ញត្តិស្តីពីរង្វាស់រង្វាល់)។  គោលបំណង         (បុរេគណិត​) កុមារស្គាល់បញ្ញត្តិ ខ្ពស់ ឬ ទាប វែង ឬ ខ្លី ។ កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់ សៀវភៅ ៖ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉រយៈពេល ៖ ១០ នាទី  ឧបករណ៍ ៖ អានសៀវភៅរឿង យក្សចម្លែក (ត្រៀមសំណួរដែលទាក់ទងនឹងពាក្យ ខ្ពស់ ទាប) ការរៀបចំ ៖ រៀបចំកុមារឱ្យចាប់ក្រុម ហើយតម្រង់ជួរតាមការពេញចិត្ត។ សេចក្ដីណែនាំ៖  និយាយ៖ ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងតម្រង់ជួរជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។ ចែកក្មេងៗចាប់ក្រុមពី ៦ទៅ ៧នាក់ក្នុងមួយក្រុម អាស្រ័យទៅតាមចំនួនសិស្សដែលមានស្រាប់។  ឱ្យក្មេងៗតម្រង់ជាជួរ តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ឧទាហរណ៍៖ កុមារអាចតម្រង់ជួរពី ខ្ពស់ទៅទាប។កុមារអាចតម្រង់ជួរពី ទាបទៅខ្ពស់។កុមារអាចតម្រង់ជួរ ជារជួរវែង។កុមារអាចតម្រង់ជួរ ជារជួរខ្លី។ ក្រុមណាដែលតម្រង់ជួរបានត្រឹមត្រូវ ហើយលឿនជាងគេ […]