ធនធានទាំងអស់

ល្បែងផ្គុំរូប-ខោអាវ_c_C_B

ល្បែងផ្គូផ្គងសម្លៀកបំពាក់

ល្បែងគូសភ្ជាប់រាងកាយ-រតនា

ល្បែងគូរភ្ជាប់រាងកាយ-មករា

ល្បែងគូរភ្ជាប់សម្លៀកបំពាក់