ធនធានទាំងអស់

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B