< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ហេតុអ្វីបានជាបាល់លោត?


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
បាល់
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត

សកម្មភាព ៖ ហេតុអ្វីបានជាបាល់លោត?
ចិត្តចលភាព៖
បំណិនចលនាធំ៖ ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំងនិងការសម្របសម្រួល នៃចលានាសាច់ដុំធំ និងតូច។

វិទ្យាសាស្រ្ត៖ ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ៖ ការស្វែងយល់ដោយការសង្កេត។ 

បុរេគណិត៖ រង្វាស់រង្វាល់៖ បញ្ញបតិ្តស្ដីពីរង្វាស់រង្វាល់៖ បញ្ញតិ្តនៃរូបរាងនិងលំហ។ 

គោលបំណង

ចិត្តចលភាព៖ ប្រាប់ពីរបៀបដើរ រត់ លូន លោត ចុះនិងឡើង បោះ តោង ឡើង គប់  បង្វិលខ្លួន រុញ និងច្រាន ទៅតាមគោលដៅបានចម្ងាយដែលបានកំណត់។
វិទ្យាសាស្រ្ត៖
ប្រាប់បានពីការពិសោធន៍និងស្វែងយល់ដោយប្រើសម្ភារផ្សេងៗក្នុងការលេង ដូចជា៖ លិច អណ្ដែត ជ្រាបទឹក មិនជ្រាបទឹក វត្ថុរលាយនិងមិនរលាយ ការលាយពណ៌បណ្ដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ខ្យល់ជាដើម…។ 

​​បុរេគណិត៖ ប្រាប់បានពីបញ្ញត្តិ ខ្ពស់និងទាប វែងនិងខ្លី ធ្ងន់និងស្រាល ច្រើននិងតិច មាន និងមិនមាន និងពេញនិងកន្លះ។ 

ប្រាប់បានពីរូបរាងសាមញ្ញពីធរណីមាត្រដូចជា៖ រូបរាងការេ ត្រីកោណ រង្វង់ និងចតុកោកែងជាដើម…។ 

រយៈពេល ៣០ នាទី

ឧបករណ៍ មានសម្ភារជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា ដូចជាបាល់និងសម្ភារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត 

កម្រិតសិក្សា ៖ មធ្យម និង ខ្ពស់ 

ការរៀបចំ ទីកន្លែងនិងសម្ភារសម្រាប់លេង

សេក្ដីណែនាំ៖ 

  1. ដំបូងប្រាប់ក្មេងៗថា កូនៗចង់ដឹងទេថា ហេតុអ្វីបានជាបាល់វាលោត? ហេតុអ្វីមានបាល់ខ្លះ លោតខ្ពស់និងបាល់ខ្លះលោតមិនសូវខ្ពស់​។ 
  2. បន្តិចទៀតយើងនឹងទៅលេងពិសោធន៍ថា ហេតុអ្វីបានជាបាល់លោតខ្ពស់ និងមិនសូវខ្ពស់។ 
  3. ដំបូងប្រាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើការពិសោធន៍ទៅកាន់ពួកគេជាមុនសិន៖ 

ការពិសោធន៍ទី១៖ 

ការពិសោធន៍ទី២៖ 

ហេតុអ្វីបានជាបាល់លោត? 

បាល់មួយត្រូវបានទម្លាក់ ទំនាញផែនដីទាញបាល់ឱ្យធ្លាក់តែម្ដង ដូច្នេះការលោតរបស់បាល់នីមួយៗត្រូវទាបទៅៗ រហូតដល់បាល់ឈប់លោតតែម្ដង។ 

កម្លាំងបាល់ប៉ះដីរឹងផ្ដល់កម្លាំងស្មើគ្នាលើបាល់មានន័យថា បាល់វាអាចលោតត្រឡប់មកវិញ។ វាកើតឡើងដោយសារតែបាល់បានផលិតឡើងពីការបត់បែនសម្ភារដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាសំប៉ែតបន្តិត ហើយលាតសន្ធឹងហើយវាត្រឡប់ទៅជារួបរាងដើមវិញ។ប្រសិនបើបាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវត្ថុទន់ជាងដូចជា ផ្លាស្ទិកវានឹងក្លាយជាសំប៉ែតហើយវានឹងមិនងើបមកវិញនោះទេ

តែប្រសិនបើបាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីវត្ថុរឹង វានឹងបែកខ្ទេចនៅពេលដែលធ្លាក់មកលើដី។