< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ងូតទឹកសម្អាតកាយា


3-5 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង    ងូតទឹកសម្អាតកាយា

ងូតទឹកសម្អាតកាយា       ហើយកុំភ្លេចណា ដុះនឹងសាប៊ូ

កក់សក់ក៏នឹងសាប៊ូ       លាងមុខក៏នឹងសាប៊ូ។

លាងមុខ       លាងមុខ       លាងមុខ

ដុសខ្លួន       ដុសខ្លួន        ដុសខ្លួន

ដុសដៃ       ដុសដៃ       ដុសដៃ

ដុសជើង       ដុសជើង       ដុសជើង

ហើយកុំ       ភ្លេច       ដុសធ្មេញ

ឥឡូវអ្នកគ្មានមេរោគ។