< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបោះកងក្រដាស


1-5 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ស្កុត​, ដបទឹកសុទ្ធ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត