< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ឥន្ទធនូ


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត

បទចម្រៀង ឥន្ទធនូ / Rainbow Song

១ ពេលភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងថ្ងៃរះ ខ្ញុំបានឃើញ ​​
ឥន្ទធនូ ឥន្ទធនូ ឥន្ទធនូ ឥន្ទធនូ មា​នប្រាំពីរពណ៌

២ ពណ៌ក្រហម ទឹកក្រូច ​​ ពណ៌លឿង ពណ៌បៃតង
ពណ៌ខៀវ ខៀវស្វាយ និង ពណ៌ស្វាយ ។