< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបេះផ្លែឈើ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
2-4
៥ឆ្នាំ លើស
ផ្សេងៗ, គ្រាប់ឡុកឡាក់, គ្រាប់តូចៗ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត