< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ដ-ណ


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ដ-ណ

អក្សរ ដ​ គឺជា សត្វ​ដំរី
អក្សរ ឋ គឺជា ឋានីយ
អក្សរ ឌ គឺជា ឌុកឌឿ
អក្សរ ឍ គឺ សត្វឍាមរា
អក្សរ គឺជា ណែម ។