< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ច-ញ


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ច-ញ

អក្សរ ច​ គឺជា សត្វ​ចាប
អក្សរ ឆ គឺជា ឆ័ត្រ
អក្សរ ជ គឺជា សត្វជ្រូក
អក្សរ ឈ គឺ ឈឺ
អក្សរ ញ គឺជា ញញួរ ។