< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ក-ង


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ក-ង

អក្សរ ក​ គឺជា សត្វ​កុក
អក្សរ ខ គឺជា សត្វខ្លា អ
ក្សរ គ គឺជា សត្វគោ
អក្សរ ឃ គឺជា សត្វឃ្មុំ
អក្សរ ង គឺជា សត្វងាវ ។