< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ការផាត់ពណ៌ជាមួយម្សៅ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
yarn, ម្សៅមី, ក្រដាសកេះ, សំឡីត្បារត្រចៀក, ទឹកពណ៌,  ខ្សែអំបោះ, ចង្កឹះ, គ្រាប់ឃ្លី
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត