< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនប្រាំរវាងរូបទាំងពីរ


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត