< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងរង្វង់ទឹកមុខ


20-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សម្ភារ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

សកម្មភាព ៖ ល្បែងរង្វង់ទឹកមុខ 

ចិត្តចលភាព
បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។
បំណិនចលកធំ   (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ)។

សិក្សាសង្គម
ការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯង(ស្គាល់ពីអារម្មណ៍មួយចំនួន)
(សម្តែងអារម្មណ៍ និងចេះសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្លួន)

គោលបំណង
(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬ លេងល្បែង។
បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។
(សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីអារម្មណ៍ ឬឥរិយាបថនៃការព្រួយបារម្មណ៍ កង្វល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួន។
ប្រាប់បានពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅពេលជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្ត និងសប្បាយចិត្តដោយការ
ធ្វើកាយវិការ ទឹកមុខ និងពាក្យសម្តី។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉។

រយៈពេល ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍ ៖B1-AT-12-C_កាតអារម្មណ៍_ពណ៌, B1-AT-12-B_កាតអារម្មណ៍_ខ្មៅ-ស 

និងក្រដាសទឹកមុខទាំង៦ ជាក្រដាស A4 សម្រាប់គ្រូ​ (ទឹកមុខខឹង_ខ្មៅស,  ទឹកមុខខឹង_ពណ៌, ទឹកមុខភ័យខ្លាច_ខ្មៅស, ទឹកមុខភ័យខ្លាច_ពណ៌, ទឹកមុខភ័យភ្ញាក់ផ្អើល_ខ្មៅស, ទឹកមុខភ័យភ្ញាក់ផ្អើល_ពណ៌, ទឹកមុខភ័យរំភើប_ខ្មៅស, ទឹកមុខភ័យរំភើប_ពណ៌, ទឹកមុខភ័យរីករាយ_ខ្មៅស, ទឹកមុខភ័យរីករាយ_ពណ៌, ទឹកមុខភ័យសោកសៅ_ខ្មៅស, ទឹកមុខភ័យសោកសៅ_ពណ៌)

ការរៀបចំ ៖ សម្រេចចិត្តថាតើអារម្មណ៍មួយណាដែលអ្នកចង់បង្រៀនទៅក្មេងៗ សប្បាយរីករាយ
ក្រៀមក្រំ ភ័យខ្លាច ខឹង រំភើប -ល-។