< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងក្ដារអារម្មណ៌


15-25 នាទី
2-6
៥ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សម្ភារ, គ្រាប់ឡុកឡាក់, គ្រាប់តូចៗ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
 • បុរេគណិត បុរេគណិត

សកម្មភាព ៖ ល្បែងក្ដារអារម្មណ៍
ចិត្តចលភាព
បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។
សិក្សាសង្គម
ការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯង(ស្គាល់ពីអារម្មណ៍មួយចំនួន)
(សម្តែងអារម្មណ៍ និងចេះសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្លួន)
បុរេគណិត​
បរិមាណ និងចំនួន​  (ស្គាល់ និងយល់លេខតាង និងការគណនាលេខសាមញ្ញៗ) 

គោលបំណង ៖
(ចិត្តចលភាព)
ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬ លេងល្បែង។
(សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីអារម្មណ៍ ឬឥរិយាបថនៃការព្រួយបារម្មណ៍ កង្វល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួន។
ប្រាប់បានពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅពេលជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្ត និងសប្បាយចិត្តដោយការ
ធ្វើកាយវិការ ទឹកមុខ និងពាក្យសម្តី។
(បុរេគណិត​) ប្រាប់បានពីចំនួនលេខ និងយល់ន័យពី ១ដល់៣០តាមលំដាប់លំដោយ ឬលើសពីនេះ។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉

រយៈពេល ២០ នាទី 

ឧបករណ៍ ៖ ក្រដាសល្បែងក្ដារអារម្មណ៌ គ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលមានចំនួនលេខ វត្ថុមួយចំនួន
ដែលអាចប្រើសម្រាប់សម្គាល់អ្វីមួយ ដូចជា៖ គម្របដប ឬ ដុំថ្មតូចៗ -ល-។

សេក្ដីណែនាំ៖

 1. បែងចែងក្មេងៗទាំងអស់ទៅជាក្រុមៗ ដែលក្នុងក្រុមនីមួយៗ អាចមានសមាជិក ២-៤នាក់ ឬអាចលើសពីនេះ អាស្រ័យលើចំនួនសិស្សរបស់អ្នក។ 
 2. ចែងកន្លឹកល្បែងក្ដារពណ៌ដែលមានទំហំ A3 ១សន្លឹក គ្រាប់ឡុកឡាក់១  និងវត្ថុសម្រាប់
  សម្គាល់ចំនួនបានមួយចំនួន ទៅតាមក្រុមនីមួយៗ។ 
 3. វត្ថុដែលសម្រាប់រាប់ចំនួនទាំងនោះ ត្រូវមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិក្មេងម្នាក់ៗ។ 
 4. ឱ្យក្មេងណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗ ចាប់ផ្ដើមមុនដោយបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ដើម្បីទទួល
  បានចំនួនលេខ។
 5. នៅពេលដែលក្មេងទី១នោះ បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខប៉ុន្មាន នោះក្មេងត្រូវចាប់ផ្ដើមរាប់ពី
  ពាក្យចាប់ផ្ដើមនៅលើសន្លឹកក្ដារពណ៌ទៅតាមចំនួនរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលគេរមៀលបាន។ 
 6. ឱ្យក្មេងៗមើលទៅលើពណ៌ ក្នុងប្រអប់ដែលក្មេងៗដើរដល់នឹងឱ្យក្មេងនោះ និយាយពី វត្ថុ ឬសម្ភារដែលមានពណ៌ដូចទៅនឹងពណ៌ដែលពួកគេបានដើរដល់នោះ។ ឧ. ក្មេងទី ១នោះ ដើរដល់ពណ៌ក្រហម ដូច្នេះក្មេងនោះត្រូវនិយាយ ៖ខ្ញុំស្រឡាញ់កាបូបពណ៌ក្រហមរបស់ខ្ញុំណាស់ជាដើម។ 
 7. បន្ទាប់មក ប្ដូរវេនទៅក្មេងទី ២ម្ដង ធ្វើដូចគ្នានឹងក្មេងទី ១ដែរ។ 
 8. ក្មេងណាដែលដើរបានដល់ប្រអប់រូបផ្កាយ ពួកគេអាច ឡើងហួស១ ឬ ២ប្រអប់ ទៅតាមការកំណត់របស់អ្នក។ 
 9. ក្មេងណាដែលបានដើរដល់ពណ៌ដែលមានរូបព្រួញ ស៊យ ក្មេងនោះត្រូវ ធ្លាក់ចុះមកក្រោយវិញតាមសញ្ញាព្រួញ ស៊យហ្នឹងដួចគ្នា។ 
 10. ធ្វើដូចនេះរហូតដល់ក្មេងណាដែលបានដើរទៅដល់ចុងក្រោយ អក្សរថាឈ្នះ មានរូបផ្កាយ មុននឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះតែម្ដង។