< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុច-សរសេរលេខ-ផាត់ពណ៌-១-៣១_a


5-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត