< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

សត្វខូអាឡាឡើងដើមឈើ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, ខ្សែ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ទុយោ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

ប្រើសន្លឹកកិច្ចការ«បង្កើតសត្វខូអាឡា»ក៏​បានដែរ។