< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង CHU CHU WA


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង CHU CHU WA

1 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​។

2 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ។

3 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ ហើយលើកមេដៃ។

4 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ ហើយលើកមេដៃ​​ ញ៉ាក់ស្មា។

5 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ ហើយលើកមេដៃ​​ ញ៉ាក់ស្មា ងើយក្បាល។

6 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ ហើយលើកមេដៃ​​ ញ៉ាក់ស្មា ងើយក្បាល ទយគូថទៅក្រោយ។

7 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ ហើយលើកមេដៃ​​ ញ៉ាក់ស្មា ងើយក្បាល ទយគូថទៅក្រោយ ក្តៀបជង្គង់។

8 . CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
CHU CHU WA CHU CHU WA CHU CHU WA WA WA
គោរព បោះដៃទៅមុខ​​​ ក្ដាប់ដៃ ហើយលើកមេដៃ​​ ញ៉ាក់ស្មា ងើយក្បាល ទយគូថទៅក្រោយ ក្តៀបជង្គង់ លានអណ្តាត។

LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA