< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រាប់គ្រាប់សណ្ដែក


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
pegs/clips, bottle caps, សណ្ដែក, ចង្កឹះ, ប៊ិកហ្វឺត
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត