< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បាយម៉ាន


មិនកំណត់ពេល
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
ទឹក, salt, ម្សៅមី, spoon