ធនធានទាំងអស់

ស្វែងរក៧ចំណុចខុសគ្នា_C_B_ចម្លើយ

ល្បែងគូរភ្ជាប់ឧបករណ៍ (ជាងកាត់ដែរ និងជាងជួសជុលម៉ូតូ)